• การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • คำขวัญต่อต้านทุจริต
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
ข่าวนักศึกษา

 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 • แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา 3/60

 • ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท 2/60

 • นโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

 • ผลการสอบข้อเขียนการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโทบริหารการศึกษา 2/2560

 • อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

 • ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประเภทคัดเลือก

 • ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประเภทโควต้า

 • ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
 • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP