• plagiarism241260
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
BN-plagiarism241260 BN-Ror-10.jpg 5
ข่าวนักศึกษา

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ประเภทโควต้า)

 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารการศึกษา

 • รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา(ระดับปริญญาโท)สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก

 • ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท

 • แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

 • รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสัมภาษณ์

 • แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
 • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP