• Banner_R10.jpg
 • lumpang
 • คำขวัญต่อต้านทุจริต
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
BN-Ror-10 lumpang คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
ข่าวนักศึกษา

 • ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาเอก

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ประเภทโควต้า)

 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาบริหารการศึกษา

 • รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา(ระดับปริญญาโท)สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาเอก
 • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP