• การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • คำขวัญต่อต้านทุจริต
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
ข่าวนักศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

 • สมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ2559

 • ผลสอบข้อเขียน การสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาการปกครองท้องถิ่น

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

 • ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 • แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

 • แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาคนักศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

 • รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบประมวลความรู้

 • รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ" วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP