• plagiarism241260
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
BN-plagiarism241260 BN-Ror-10.jpg 5
ข่าวนักศึกษา

 • การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

 • การรับสมัคสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ “Chalk to online I’m fine teacher” และการสัมมนาวิชาการ “วางแผนรบ จบ

 • บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต ในวันที่ 11 ก.ค. 2558

 • บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.กำแพงเพชร ได้ปรับปรุ่งห้องสมุด (ชั้น7) เพื่อรองรับการใช้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • นักศึกษาระดับป.โทและป.เอก สามารถติดต่อรับรหัสการให้บริการ e-student

 • ผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท

 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานลูกจ้างชั่วคราว
 • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP