• Banner_R10.jpg
 • lumpang
 • คำขวัญต่อต้านทุจริต
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
BN-Ror-10 lumpang คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
ข่าวนักศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • รายชื่อบุคคลที่ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 • กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

 • ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล และภาพถ่าย งานพระราชทานปริญญาบัตร

 • การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

 • การรับสมัคสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะกรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ “Chalk to online I’m fine teacher” และการสัมมนาวิชาการ “วางแผนรบ จบ

 • บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต ในวันที่ 11 ก.ค. 2558

 • บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.กำแพงเพชร ได้ปรับปรุ่งห้องสมุด (ชั้น7) เพื่อรองรับการใช้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • นักศึกษาระดับป.โทและป.เอก สามารถติดต่อรับรหัสการให้บริการ e-student
 • ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เว็บลิงค์วิจัย

  CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟก์. 055-706180
  อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม

  HTML hit counter - Quick-counter.net

  MAP