นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาสย้อนกลับ

ชื่อ-นามสกุล :

ประเภทบุคลากร :

สังกัด/หน่วยงาน :

ตำแหน่งงาน :

สถานะ :


นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส

ข้าราชการ

สาขาวิชาการวัดและประเมินผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์

ทำงานปกติ

1

ปีที่วิจัย R000000761
ชื่อโครงการ แนวทางพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

2

ปีที่วิจัย R000000671
ชื่อโครงการ กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

3

ปีที่วิจัย R000000648
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนจังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

4

ปีที่วิจัย R000000462
ชื่อโครงการ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดี จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

5

ปีที่วิจัย R000000461
ชื่อโครงการ โครงการเครื่องคัดข้าวกล้องหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

6

ปีที่วิจัย R000000460
ชื่อโครงการ โครงการโรงสีชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จัหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

7

ปีที่วิจัย R000000380
ชื่อโครงการ การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

8

ปีที่วิจัย R000000115
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
แหล่งทุนวิจัย

9

ปีที่วิจัย R000000227
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยเรื่องการใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านทักษะภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี
แหล่งทุนวิจัย

10

ปีที่วิจัย R000000231
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา การวิจัยเบื้องต้นในชั้นเรียน
แหล่งทุนวิจัย

11

ปีที่วิจัย R000000232
ชื่อโครงการ รูปแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร ระยะที่ 1
แหล่งทุนวิจัย

12

ปีที่วิจัย R000000239
ชื่อโครงการ รูปแบบการพัฒนาครูในการทำวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับการศึกษาพื้นฐาน
แหล่งทุนวิจัย

13

ปีที่วิจัย R000000295
ชื่อโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพขร
แหล่งทุนวิจัย


ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP