• gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • changed password
 • คอรัปชั่น
gnru conference 22 สมัครเรียน65 changed password คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Educational Administration in Next Normal”

 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑/๖๕

 • กิจกรรมทำบุญ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕

 • บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธวิธานปัญญาดี

 • การจัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • การส่งเสริมคุณภาพและการป้องกันการลอกเลียนผลงานในการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

 • “การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นเมืองและการออกแบบบรรจุภัณฑ์”

 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสัมมนาเรื่อง“การประยุกต์ใช้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ ดำรงชีวิต ในยุคโควิด – 19” • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP