• change domain name i-Thesis
 • เปิดบริการรับตัดชุดครุยและตรวจสอบรายชื่อ บัณฑิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 • คอรัปชั่น
change domain name i-Thesis เปิดบริการรับตัดชุดครุยและตรวจสอบรายชื่อ บัณฑิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

 • วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ของสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”

 • การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๒

 • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

 • การประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจความต้องการหลักสูตรฯ

 • การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP