• banner GNRU2020
 • การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด
 • banner-register
 • banner-covid19
 • ห้องสมุดบัณฑิต
 • คอรัปชั่น
banner GNRU2020 การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (i-THESIS) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

 • การสอบวิทยานิพนธ์และโครงร่างวิทยานิพนธ์

 • การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

 • อบรมการการทำวิทยานิพนธ์อิเลคทรอนิคส์(I-THESIS)

 • อบรมการการทำวิทยานิพนธ์อิเลคทรอนิคส์(I-THESIS)

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ซึม(ไม่)เศร้า ถ้าเข้าใจ”

 • บัณฑิตวิทยาลัย จัดทำหน้ากากผ้าต้านโควิด-19

 • กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

 • สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กราบนมัสการวัดพระบรมธาตุนครชุม • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม  จำนวนผู้เยี่ยมชม
  48,998
  เริ่ม 2019-11-26

  MAP