• รับปริญญาบัตร
 • ห้องสมุดบัณฑิต
 • คอรัปชั่น
รับปริญญาบัตร ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • การสัมมนาวิชาการ“การจัดการท่องเที่ยวชุมชน…วิถีใหม่”

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดสัมมนาวิชาการ

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ มรภ.ภาคเหนือ (GNRU)

 • กิจกรรมทำบุญ บัณฑิตวิทยาลัย

 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 • การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ยุทธศาสตร์กับการบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”

 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ ครั้งที่ 20

 • การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

 • การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม  จำนวนผู้เยี่ยมชม
  66,147
  เริ่ม 2019-11-26

  MAP