• banner-register
 • banner-covid19
 • ห้องสมุดบัณฑิต
 • คอรัปชั่น
 • รัชกาลที่ 10
banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น รัชกาลที่ 10
ข่าวประชุมสัมนา

 • กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

 • สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กราบนมัสการวัดพระบรมธาตุนครชุม

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

 • สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • สัมมนาชมรมนักยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์

 • การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา NGRC ครั้งที่ 49

 • ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

 • ปฐมนิเทศการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • เสวนา: ชาติพันธุ์กับการพัฒนา “มองเมืองใหม่ ผ่านเส้นสาย ลายผ้าปกาเกอะญอ” • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  จำนวนผู้เข้าชม  จำนวนผู้เยี่ยมชม
  28,059
  เริ่ม 2019-11-26

  MAP