• HAPNY
 • gnru Conference 23
 • change domain name i-Thesis
 • คอรัปชั่น
HAPNY gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างไร...ทุกวัยห่างไกลปัญหาสุขภาพจิต”

 • โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ “การประยุกต์ใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการดูและสุขภาพ”

 • ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓

 • ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์

 • วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

 • วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • ประชุมกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ของสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP