• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระอย่างมีคุณภาพ”

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์”

 • สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 • กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

 • อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) นักศึกษาปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์ฯ

 • อบรม การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

 • สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง

 • การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

 • สาขาบริหารการศึกษา จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นดุษฎีบัณฑิต • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP