• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • ประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

 • การบรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรภาครัฐ”โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 • การเข้าตรวจสอบประเมินผลการวางระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2558

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)”

 • การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

 • ศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.มหาสารคาม

 • ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

 • สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสัมมนา“ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย แก้ไขอย่างไร”

 • การจัดอบรมโครงการคูปองพัฒนาครู

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการการทดลองใช้งานระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (GNRU E-Thesis) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP