• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
 • gnru conference 22
 • สมัครเรียน65
 • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
ข่าวประชุมสัมนา

 • โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่ชุมชน..บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ “อบรมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ...“กลุ่มสตรีทอผ้าทีจะข่อ”

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดอบรม คุณภาพการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทและนักศึกษาระดับปริญญาเอก

 • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

 • พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

 • สอบป้องกันการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

 • การสัมมนาวิชาการ“การจัดการท่องเที่ยวชุมชน…วิถีใหม่”

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาจัดสัมมนาวิชาการ

 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ มรภ.ภาคเหนือ (GNRU)

 • กิจกรรมทำบุญ บัณฑิตวิทยาลัย • CONTACT

  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  อาคารเรียน 12 ชั้น 7
  เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
  โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
  แฟ็ก. 055-706180
  อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

  MAP