• banner GNRU2020
  • การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด
  • banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
banner GNRU2020 การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กราบนมัสการวัดพระบรมธาตุนครชุม


                    เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ได้กราบสักการะพระบรมธาตุนครชุม ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม พระอารามหลวง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นมหาเจดีย์ศิลปแบบพม่าสีทองขนาดสูงใหญ่ คล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชร และเมืองนครชุม มีอายุยาวนานกว่า ๖๐๐ ปี โดยสร้างขึ้นในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไท) แห่งกรุงสุโขทัย โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๙ องค์มาจากประเทศศรีลังกา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๐  พร้อมกับทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ไว้ ๓ หน่อ ปัจจุบันเหลือต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพียง ๒ ต้นCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
49,065
เริ่ม 2019-11-26

MAP