• รับปริญญาบัตร
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
รับปริญญาบัตร ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


                                                                ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                        เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 12)  โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางพัฒนาการดำเนินงานการจัดบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  รวมถึงพิจารณาในวาระต่าง ๆ ได้แก่ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ของแต่ละสาขา การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก  และการขอขยายเวลาการทำวิทยานิพนธ์CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
66,148
เริ่ม 2019-11-26

MAP