• การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • คอรัปชั่น
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์


เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา งานประสานดุษฎีบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกจากมหาวิทยาลัยและภายใน ประกอบด้วย รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน  ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ โดยมี รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ เป็นประธานกรรมการสอบ ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ร่วมรับฟัง และศึกษารูปแบบวิธีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams อีกด้วยCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP