• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • สมัครเรียน65
  • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสัมมนาเรื่อง“การประยุกต์ใช้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ ดำรงชีวิต ในยุคโควิด – 19”


เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ได้ดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง“การประยุกต์ใช้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ ดำรงชีวิต ในยุคโควิด – 19”ผ่านอบรมออนไลน์ ระบบ Microsoft Teams โดยมี ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ยังมี รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ และดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ร่วมให้การต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มาเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้แนวคิด..ประสบการณ์และมุมมองในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในยุคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน  จึงนำมาสู่การจัดกิจกรรมสัมมนาดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วม การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับวิธีการประยุกต์ใช้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ในยุคโควิด-19 และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ระดมสมองในด้านการประยุกต์ใช้แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ ดำรงชีวิต ในยุคโควิด-19 สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย กลุ่มตัวแทนจากจังหวัดตาก จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกำแพงเพชร และบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ที่สนใจเข้าร่วม จำนวนกว่า 90 คนCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP