• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • สมัครเรียน65
  • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”


เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งดำเนินการจัดโดย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ และ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมี อาจารย์ ดร.สุขุม มูลเมือง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้และทักษะในการใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย และเป็นการเตรียมพร้อมในการทำวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมระบบออนไลน์ ผ่านโปรมแกรม Google Meet  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมอบรม  จำนวน  ๔๐ คนCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP