• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • สมัครเรียน65
  • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธวิธานปัญญาดี


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธวิธานปัญญาดี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕
นำโดย ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง (รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน) และ อาจารย์ ธัญรดี บุญปัน (หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย) และ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ หอปฏิบัติธรรมริมน้ำ พระพุทธวิธานปัญญาดี CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP