• กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • สมัครเรียน65
  • คอรัปชั่น
กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 สมัครเรียน65 คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Educational Administration in Next Normal”


นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Educational Administration in Next Normal”

          คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกันนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สัมมนาวิชาการ เรื่อง  “Educational Administration in Next Normal” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทกระทรวงศึกษาธิการกับการบริหารขับเคลื่อนการศึกษาไทย” และร่วมแสวนาในหัวข้อเรื่อง “Educational Administration in Next Normal”   โดยมี ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  และ รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์ อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้ทราบเทคนิค วิธี และขั้นตอนการจัดสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรที่สนใจ จำนวน 120 คน  ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค “Next Normal” ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป

 

สามารถดูรูปภาพได้ที่ การสัมมนา Educational Administration in Next Normal

QR code สำหรับดาวน์โหลดเกียรติบัตร การสัมมนาวิชาการ เรื่อง  “Educational Administration in Next Normal” 
หรือตามที่อยู่  Link  bit.ly/3ySaPwa

 

 CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP