• change domain name i-Thesis
  • เปิดบริการรับตัดชุดครุยและตรวจสอบรายชื่อ บัณฑิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  • คอรัปชั่น
change domain name i-Thesis เปิดบริการรับตัดชุดครุยและตรวจสอบรายชื่อ บัณฑิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

วิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา


เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) และแบบออนไลน์ร่วม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย ศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.เจริญวิชญ์
สมพงษ์ธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี ผศ.วัลลภ  ทองอ่อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในประกอบด้วย ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล นอกจากนั้นยังมีศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วม ประกอบด้วย นายวุฒิชัย  วงค์ปัญโญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดร.วิทยา  ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา ดร.รัชดาพร  รอดหิรัญ ดร.รัชดาพร รอดหิรัญ ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดกำแพงเพชร ดร.อุดม  อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานคร เขต ๒ ซึ่งการวิพาก์หลักสูตรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของบัณฑิตที่จะเข้ามาศึกษาต่อ ร่วมไปถึงผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP