• HAPNY
  • gnru Conference 23
  • change domain name i-Thesis
  • คอรัปชั่น
HAPNY gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดการประชุมวิพากษ์วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องเรียนปริญญาเอก ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๒) และแบบออนไลน์ร่วม โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม ดร.สุพล จันต๊ะคาด ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น  นอกจากนั้นยังมีศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วม ประกอบด้วย นายอุทัย เพ็ชรหิน นาย ธนวัฒน์ ฉัตรเงิน ซึ่งการวิพาก์หลักสูตรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ตลอดจนเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของบัณฑิตที่จะเข้ามาศึกษาต่อ ร่วมไปถึงผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง

sex shop istanbul escort beylikduzu escort sisli escort taksim escort umraniye escort bakirkoy escort sex shop

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP