• gnru Conference 23
  • change domain name i-Thesis
  • คอรัปชั่น
gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์


เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา งานประสานดุษฎีบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  จัดสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกจากมหาวิทยาลัยและภายใน ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์ และรศ.ดร.วรฤต เถื่อนช้าง โดยมี รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ เป็นประธานกรรมการสอบ ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ร่วมรับฟัง และศึกษารูปแบบวิธีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams อีกด้วยCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP