• HAPNY
  • gnru Conference 23
  • change domain name i-Thesis
  • คอรัปชั่น
HAPNY gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕


เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ในระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม microsoft team ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย  การดำเนินงานของเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และหารือการจัดเตรียมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๓ ที่จะจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP