• HAPNY
  • gnru Conference 23
  • change domain name i-Thesis
  • คอรัปชั่น
HAPNY gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓


เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยมีดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีซ้อมรับและรับพระราชทานปริญญาบัตร  ที่สำเร็จการศึกษา เข้าพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกัน   และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สามารถดูรูปใน เพจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | FacebookCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP