• banner GNRU2020
  • การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด
  • banner-register
  • banner-covid19
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
banner GNRU2020 การเลื่อนยืม-คืน หนังสือห้องสมุด banner-register banner-covid19 ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”


เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลสักงาม ซึ่งนำไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) คณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนสักงามวิทยา โรงเรียนบ้านคลองแขยง โรงเรียนบ้านเพชรนิยม ทหารพรานจากกรมทหารพรานที่ ๓๕ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัคร กลุ่มองค์กรชุมชน ตัวแทนชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลสักงาม เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐ คนCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
48,998
เริ่ม 2019-11-26

MAP