แบบฟอร์ม / คำร้องระดับปริญญาเอก

แบบเสนอชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ปอ.1

แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปอ.2

แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปอ.3

แบบเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ปอ.4

แบบเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ ปอ.5

คำร้องขอคืนสภาพและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

แบบเสนอรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ ปอ.6

ขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ปอ.7

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเก็บข้อมูล(สนทนากลุ่ม)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเก็บข้อมูลทำวิยานิพนธ์

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการทดลองใช้กลยุทธ์

แบบฟอร์มบันทึกข้อความเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินกลยุทธ์-ยุทธศสาตร์

แบบฟอร์มบันทึกข้อความประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความผู้ทรงคุฒวุฒิตรวจเครื่อง

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสัมภาษณ์ข้อมูล

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ connoisseurship

แบบฟอร์มคำร้องขอทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มคำร้องขอทดสอบวัดคุณสมบัติ

แบบฟอร์มคำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (ใหม่)

แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา

แบบเสนอชื่อผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ปอ.1

แบบเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปอ.2

แบบรายงานผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ปอ.3

แบบเสนอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ปอ.4

แบบเสนอขอสอบวิทยานิพนธ์ ปอ.5

คำร้องขอคืนสภาพและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

แบบเสนอรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ ปอ.6

ขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ปอ.7

แบบเสนอบทความวิทยานิพนธ์ ปอ.8

แบบแจ้งผลการเผยแพร่บทความวิทยานิพนธ์ ปอ.9

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเก็บข้อมูล(สนทนากลุ่ม)

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการเก็บข้อมูลทำวิยานิพนธ์

แบบฟอร์มบันทึกข้อความการทดลองใช้กลยุทธ์

แบบฟอร์มบันทึกข้อความเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินรูปแบบ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความผู้ทรงคุฒวุฒิตรวจเครื่อง

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสัมภาษณ์ข้อมูล

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ connoisseurship

คำร้องขอทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ

คำร้องขอทดสอบวัดคุณสมบัติ

คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (ใหม่)

ทดลองใช้-Try-out-เครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ์

แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษาCONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP