• gnru Conference 23
  • change domain name i-Thesis
  • คอรัปชั่น
gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บัณฑิตวิทยาลัย

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อาคาร 12 ชั้น 7 มรภ.กำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร


อาคารเรียนรวมตึก 12

ประวัติการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย


บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานราชการภายในที่ตั้งขึ้นใหม่ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ในปี พ.ศ.2558 และได้รับคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชกาหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ คือ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ที่ผ่านมาโดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีระบบและกลไกในการกำกับควบคุมคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขา คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เริ่มต้นในปีการศึกษา 2541 โดยเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานที่ โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก จากนั้นในปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไร่ ของสถาบันที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นรุ่นแรกใน ปีการศึกษา 2546 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัย ในสeนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • ปีพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึงมีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ทำให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่งทั่วประเทศ มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • ปีพุทธศักราช 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก
  • ปีพุทธศักราช 2550 เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  • ปีพุทธศักราช 2551 เปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
  • ปี พ.ศ.2552 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (ปร.ด.ยุทธศาสตร์การบริหารและการ พัฒนา) เป็นปีแรก และเปิดสอนต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาเอกที่กำลังศึกษา รุ่นที่ 12
  • ปี พ.ศ.2557 ได้เปิดการสอนนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.การบริหารการศึกษา) ปัจจุบันมี นักศึกษาปริญญาเอกที่กลังศึกษารุ่นที่ 5
  • ปี พ.ศ. 2561 ได้เปิดการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (ศศ.ม.ยุทธศาสตร์การ บริหารและการพัฒนา) เป็นปีแรก และเปิดสอนต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาโทที่กำลังศึกษา รุ่นที่ 2

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP