• รับปริญญาบัตร
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
รับปริญญาบัตร ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

                          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคพิเศษ)

 

                           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคพิเศษ)   เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม – ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น จึงประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ดังนี้

๑. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

          วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐น. รายละเอียดสถานที่สอบตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://graduates.kpru.ac.th

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

          วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. รายละเอียดสถานที่สอบตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://graduates.kpru.ac.th

๓. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบคัดเลือก

          ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) เตรียมอุปกรณ์มาด้วย ดังนี้

          ๑. บัตรประจำตัวประชาชน

          ๒. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

          ๓ . ปากกาน้ำเงิน, น้ำยาลบคำผิด

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

          วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://graduates.kpru.ac.th

 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ประเภทโควต้า)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคพิเศษ)

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (ประเภทโควต้า) ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ประเภทโควต้า) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคพิเศษ)


ไฟล์ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ-2563-ใหม่3.pdf

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
66,148
เริ่ม 2019-11-26

MAP