• การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • คอรัปชั่น
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

                          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคพิเศษ)

 

                           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคพิเศษ)   เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม – ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น จึงประกาศให้ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ดังนี้

๑. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

          วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐น. รายละเอียดสถานที่สอบตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://graduates.kpru.ac.th

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์)

          วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น. รายละเอียดสถานที่สอบตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://graduates.kpru.ac.th

๓. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบคัดเลือก

          ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) เตรียมอุปกรณ์มาด้วย ดังนี้

          ๑. บัตรประจำตัวประชาชน

          ๒. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร

          ๓ . ปากกาน้ำเงิน, น้ำยาลบคำผิด

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

          วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://graduates.kpru.ac.th

 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ประเภทโควต้า)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคพิเศษ)

                   ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา (ประเภทโควต้า) ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ประเภทโควต้า) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ภาคพิเศษ)


ไฟล์ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ-2563-ใหม่3.pdf

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP