• รับปริญญาบัตร
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
รับปริญญาบัตร ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

               ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ประเภทโควต้า และประเภทสอบคัดเลือก) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


ไฟล์ ประกาศผลโควต้า.pdf ไฟล์ ประกาศผลสอบคัดเลือก1.pdf

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
66,148
เริ่ม 2019-11-26

MAP