• การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  • กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
  • gnru conference 22
  • คอรัปชั่น
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กำหนดส่งโครงร่างของ ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา gnru conference 22 คอรัปชั่น
ข่าวนักศึกษา

               ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ประเภทโควต้า และประเภทสอบคัดเลือก) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


ไฟล์ ประกาศผลโควต้า.pdf ไฟล์ ประกาศผลสอบคัดเลือก1.pdf

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP