นายประจักษ์ กึกก้อง

นายประจักษ์ กึกก้องย้อนกลับ

ชื่อ-นามสกุล :

ประเภทบุคลากร :

สังกัด/หน่วยงาน :

ตำแหน่งงาน :

สถานะ :


นายประจักษ์ กึกก้อง

พนักงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ทำงานปกติ

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุนวิจัย
R000000615 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร
R000000554 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความต้องการในการรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดกำแพงพชร
R000000406 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
R000000061 แนวทางพัฒนาการสื่อสารในองค์กรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
R000000129 การศึกษาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ แหล่งที่เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน
ไม่มีผลงานทางวิชาการ

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP