นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุลย้อนกลับ

ชื่อ-นามสกุล :

ประเภทบุคลากร :

สังกัด/หน่วยงาน :

ตำแหน่งงาน :

สถานะ :


นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

พนักงานมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อาจารย์

ทำงานปกติ

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุนวิจัย
R000000590 การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะตามรูปแบบของความเป็นครูมืออาชีพเพื่อรับรองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปีที่เผยแพร่ ชื่อโครงการ แหล่งที่เผยแพร่
ไม่มีข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน

ปีที่วิจัย ชื่อโครงการ แหล่งทุน
ไม่มีผลงานทางวิชาการ

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
73,178
เริ่ม 2019-11-26

MAP