• รับปริญญาบัตร
  • ห้องสมุดบัณฑิต
  • คอรัปชั่น
รับปริญญาบัตร ห้องสมุดบัณฑิต คอรัปชั่น
เกี่ยวกับการสมัครเรียน


เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้โอนเงินที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 309-4011-115 ชื่อบัญชี สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร และแจ้งหลักฐานการโอนเงินและใบสมัครเรียนและเอกสารประกอบการรับสมัคร ได้ที่ e-Mail: graduates@kpru.ac.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร กรุณาโทร 055-706555 ต่อ 1770,1780,1671 หรือ 085-4005550, 091-8365279

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมจำนวนผู้เยี่ยมชม
66,148
เริ่ม 2019-11-26

MAP