• HAPNY
  • gnru Conference 23
  • change domain name i-Thesis
  • คอรัปชั่น
HAPNY gnru Conference 23 change domain name i-Thesis คอรัปชั่น
เกี่ยวกับการสมัครเรียน


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครเรียน

สมัครออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา 2565 (Click เพื่อสมัครเรียน)

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน (สำหรับผู้สมัครที่จะส่งใบสมัครด้วยตนเอง) ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มหนังสือรับรองคุณสมบัติ (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก)

หนังสือรับรองคุณสมบัติ-ระดับปริญญาเอก-สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หนังสือรับรองคุณสมบัติ-ระดับปริญญาเอก-สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา

ข้อมูลหลักสูตร (แผ่นพับ)

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก บริหารการศึกษา ยุทธศาสตร์ ฯ บริหารการศึกษา ยุทธศาสตร์ ฯ
CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP