สื่อสังคมออนไลน์ ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรบัณฑิตวิทยาลัย เพิ่มช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ช่องทางการติดต่อสอบถาม ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย บนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และประสานงานให้แต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มี Facebook ของหน่วยงาน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ที่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน เข้าถึงได้ง่าย แบบ Real Time โดยมี Facebook ของแต่ละหน่วยงานดังนี้facebook graduateskpru

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟ็ก. 055-706180
อีเมล์ graduates@kpru.ac.th

MAP