• สมัครเรียนต่อปริญญาโท
 • การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
 • คำขวัญต่อต้านทุจริต
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ--> คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
 • ประจำเดือนธันวาคม-มกราคม 2560
 • ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
 • ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 • ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
 • ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
 • ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559
 • ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2559
 • ประจำเดือนเมษายน 2559
 • ประจำเดือนมีนาคม2559
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP