• Banner_R10.jpg
 • lumpang
 • คำขวัญต่อต้านทุจริต
 • BN-Ror-10.jpg
 • 7
BN-Ror-10 lumpang คำขวัญต่อต้านทุจริต BN-lib BN-Ror-10
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ ลำปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” • 20076101.jpg
 • 20076102.jpg
 • 20076103.jpg
 • 20076104.jpg
 • 20076105.jpg
 • 20076106.jpg
 • 20076107.jpg
 • 20076108.jpg
 • 20076109.jpg
 • 20076110.jpg
 • 20076111.jpg
 • 20076112.jpg
 • 20076113.jpg
 • 20076114.jpg
จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
 • ประจำเดือนธันวาคม-มกราคม 2560
 • ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560
 • ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2560
 • ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560
 • ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559
 • ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559
 • ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559
 • ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2559
 • ประจำเดือนเมษายน 2559
 • ประจำเดือนมีนาคม2559
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP