• BN-Ror-10.jpg
 • banner-King
 • 7
BN-Ror-10.jpg2 banner-King3 54
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17


 • 27076001.jpg
 • 27076002.jpg
 • 27076003.jpg
 • 27076004.jpg
 • 27076005.jpg
 • 27076006.jpg
 • 27076007.jpg
 • 27076008.jpg
 • 27076009.jpg
 • 27076010.jpg
 • 27076011.jpg
 • 27076012.jpg
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บลิงค์วิจัย

CONTACT

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อาคารเรียน 12 ชั้น 7
เลขที่ 69 ม. 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร. 055-706555 ต่อ 1780, 1770
แฟก์. 055-706180
อีเมล์ grade_kpru@kpru.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม

HTML hit counter - Quick-counter.net

MAP