กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”

กำหนดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่”
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2566 70 Share

การชำระค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษารหัส 65

การชำระค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษารหัส 65

เผยแพร่เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2566 108 Share

รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สมัครได้แล้ววันนี้ - 21 มกราคม 2567

เผยแพร่เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2566 183 Share

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2566"

เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2566 139 Share

รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

เผยแพร่เมื่อ 26 ตุลาคม 2566 117 Share

ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท/การลงทะเบียนสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษารหัส 65

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2566 156 Share

ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566

ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ 10 ตุลาคม 2566 216 Share

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 5 กันยายน 2566 255 Share

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2566 365 Share

มีต่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9”: “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9”: “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
The 9th PSRU Hybrid Conference (9th# PSRU 2024)

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2566 140 Share

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

การประชุมผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566
The 11th National Conference in Innovative Business and Entrepreneurship

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2566 118 Share

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ยุทธศาสตร์วิชาการ: “การพัฒนาข้ามพรมแดน”

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ǀ ยุทธศาสตร์วิชาการ: “การพัฒนาข้ามพรมแดน”

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2566 130 Share

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13: “การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13: “การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เผยแพร่เมื่อ 20 ตุลาคม 2566 144 Share

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3
The 3rd National Conference on Natural Resources and Health Science (3rd# NACON-NARAHS)

เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2566 169 Share

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2: “นวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”
The 2nd KSUC Social Innovation and Technology for Area based Development for Sustainale Community Development (KSUC 2nd# SINtech 2023 for ADSCD)

เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2566 187 Share

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ สายสังคมศาสตร์: “การพัฒนาสังคมไทยยุคใหม่สู่ความยั่งยืน”

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ สายสังคมศาสตร์: “การพัฒนาสังคมไทยยุคใหม่สู่ความยั่งยืน”
National Graduate Research Conference in Social Sciences: “Deveopment of New Era of Thai Society towards the Sustainability”

เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2566 127 Share

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17

การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 119 ปี

เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2566 146 Share

งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 7 The 7th RMU National Graduate Research Conference

งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 7 The 7th RMU National Graduate Research Conference

เผยแพร่เมื่อ 11 ตุลาคม 2566 174 Share

มีต่อ

การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2566 ”

เผยแพร่เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2566 25 Share

การเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร การเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 27 Share

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2566 46 Share

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2566

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 45 Share

การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17 ตุลาคม 2566 150 Share

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาก่อนเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม "การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาก่อนเรียน” ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 10 กันยายน 2566 244 Share

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2566

จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รวม 66 คน

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2566 239 Share

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ 9 กันยายน 2566 253 Share

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS) ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ (I-THESIS) ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2566 151 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน งานบัณฑิตศึกษา

 • ใหม่
  จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 51

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 50

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 49

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 48

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 47

  คลิก
 • จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

  จดหมายข่าว ฉบับที่ 46

  คลิก