การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถลงทะเบียนตั้งแต่ 18 ธันวาคม จนถึง 30 เมษายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 091-836-5279
ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706-555 ต่อ 1770,1780,1671 หรือ 091-836-5279, 085-400-5550

e-mail: graduates@kpru.ac.th

Copyright © conference21 2020