อัตราค่าลงทะเบียน


ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเครือข่าย GNRU (เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ) 1,800 บาท/คน
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ในเครือข่าย GNRU (เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ) 2,200 บาท/คน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 2,500 บาท/คน
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ 3,000 บาท/คน
อาจารย์และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม (รับ 70 ท่าน) ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาจารย์และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแบบ online ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ : ผู้จัดการประชุมไม่รับชำระค่าลงทะเบียนในวันนำเสนอ และจะพิจารณาส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเฉพาะบทความที่ชำระค่าลงทะเบียนเท่านั้น สำหรับบทความที่ไม่ได้รับการตอบรับขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน สามารถโอนค่าลงทะเบียนได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 309-4011-115 ชื่อบัญชี สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706-555 ต่อ 1770,1780,1671 หรือ 091-836-5279, 085-400-5550

e-mail: graduates@kpru.ac.th

Copyright © conference21 2020