ปฏิทินการดำเนินการ

การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ การส่ง การพิจารณา และนำเสนอบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ มีกำหนดดังนี้

กิจกรรม
ระยะเวลา
ประชาสัมพันธ์โครงการ ธันวาคม 2563
เปิดรับบทความวิจัย 14 ธันวาคม 2563 - 10 พฤษภาคม 2564
แจ้งผลพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัย 17 พฤษภาคม 2564
ส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไข 20 พฤษภาคม 2564
ประกาศกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย 21 พฤษภาคม 2564
ดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 9 มิถุนายน 2564
เผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (proceedings) 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ : ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความ หลังจากตรวจสอบการชำระเงินเสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนด

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

055-706-555 ต่อ 1770,1780,1671 หรือ 091-836-5279, 085-400-5550

e-mail: graduates@kpru.ac.th

Copyright © conference21 2020